Ресурсбук България. Данни за избран сайт

СС No 7 - ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Цел

НСС 7 урежда осигуряването на информация за историческите изменения на паричните наличности и паричните еквиваленти на предприятието чрез отчет за паричния поток.

Обхват

1.1. Предприятията, прилагащи двустранно счетоводно записване, изготвят отчет за паричния поток в съответствие с изискванията на този стандарт.

1.2. Специализираните предприятия (банки, застрахователи, инвестиционни дружества, пенсионни фондове и други подобни) изготвят различен от посочения в този стандарт отчет за паричния поток само когато това се изисква от друг национален счетоводен стандарт, уреждащ специфичността в представянето на финансовите им отчети.

1.3. Предприятията, представящи консолидирани счетоводни отчети, съответно изготвят и консолидиран отчет за паричния поток, като освен с изискванията на този стандарт се съобразяват и с изискванията на НСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

1.4. Съвместно контролираните предприятия изготвят самостоятелен отчет за паричния поток.

1.5. Участниците в съвместно контролирани дейности и съвместно контролирани активи представят в своите отчети за паричните потоци и дяловете си в паричните потоци от съвместно контролираните дейности и съвместно контролираните активи.

Определения

2. В този стандарт се използват термини със следното значение:

Парични средства - краткосрочни финансови активи под формата на парични наличности и/или парични еквиваленти.

Парични наличности - налични в брой пари и безсрочни депозити.

Парични еквиваленти - краткосрочни, високоликвидни вложения, които са лесно обратими в съответни парични суми и които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Парични потоци - входящите (постъпленията) и изходящите (плащанията) потоци от парични наличности и парични еквиваленти.

Паричните потоци изключват движенията между статиите, които представляват парични наличности или парични еквиваленти, защото тези елементи представляват по-скоро част от управлението на паричните наличности на предприятието, отколкото част от неговата основна, инвестиционна и финансова дейност. Управлението на паричните потоци обхваща инвестирането на свободните парични наличности в парични еквиваленти.

Основна дейност - дейността на предприятието, която не може да се определи като инвестиционна или финансова дейност.

Инвестиционна дейност - придобиване и продажба (включително предоставените или получените аванси) на:

а) дълготрайни (дългосрочни) активи, независимо от конкретния им вид, и
б) краткосрочни финансови активи, които:
- не са включени в паричните еквиваленти;
- не се държат за дилърски операции или търговски цели, и
- не са класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност.

Финансова дейност - сделки на предприятието, които водят до промяна в размера и състава на собствения и/или привлечения капитал, чрез:

а) поемане на парични средства от външни за дейността на предприятието източници, като:
- емитиране на ценни книжа на собствения капитал или дългови ценни книжа;
- допълнителни вноски на собствениците, или
- краткосрочни или дългосрочни кредити от заемодатели;
б) изплащане на парични средства на външни за дейността на предприятието получатели, като:
- покриване на задължения (независимо от конкретния им вид), произтичащи от получени парични средства по реда на буква "а";
- покриване на задължения по лизингови договори;
в) постъпления и плащания за финансови активи (дългосрочни и/или краткосрочни), класифицирани като държани за осъществяване на финансова дейност.

Представяне на паричните потоци в отчета за паричните потоци

3. Отчетът за паричните потоци трябва да представя паричните потоци през отчетния период, групирани по основна, инвестиционна и финансова дейност, чрез пряк или косвен метод:
3.1. Пряк метод е този, при който паричните потоци от различните видове сделки, осъществени от предприятието, се отразяват в отделните дейности по основни класове брутни парични постъпления и брутни плащания за отчетния период.

При прекия метод информация за основните класове брутни парични постъпления и плащания може да бъде получена от:
а) счетоводните регистри на предприятието за движението на паричните му средства;
б) размера на статиите в отчета за приходите и разходите, коригиран с промените през отчетния период в размера на статиите на счетоводния баланс, като се вземат предвид всички промени в тези статии, настъпили в резултат на сделки, осъществени без използването на парични средства.

3.2. Косвен метод е този, при който паричните потоци в отделните дейности се отразяват по основни класове като нетни парични потоци чрез коригиране на нетната печалба или загуба за отчетния период със съвкупните ефекти от различните видове сделки, осъществени от предприятието.

При косвения метод нетната печалба или загуба се коригира със:
а) промените през отчетния период в размера на статиите на счетоводния баланс, и
б) всички статии на счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за собствения капитал, които не кореспондират с парични потоци.

Отчитане на парични потоци на нетна база

4. Паричните потоци се отчитат на нетна база в следните случаи:

4.1. Когато отразяват по-скоро дейността на клиента, отколкото дейността на предприятието, като:

а) фондове от специализирано инвестиционно предприятие, държани за клиенти;
б) наеми, събирани от името на и плащани на собствениците на имотите;
в) приемане и изплащане на безсрочни депозити в банки.

4.2. Когато паричните потоци са в резултат на пера, при които обращаемостта е бърза, тъй като падежите са кратки, като:
а) суми на главницата на клиенти с кредитни карти;
б) закупуване и продажба на парични еквиваленти;
в) получени краткосрочни кредити, включително овърдрафт.

4.3. Финансовите предприятия могат да отчитат на нетна база и:
а) приемането и изплащането на краткосрочни депозити с определен падеж;
б) внасянето и тегленето на краткосрочни депозити от други финансови предприятия;
в) предоставянето и погасяването на краткосрочни аванси.

Безналични сделки

5. Инвестиционните и финансовите сделки, които не изискват използването на парични средства, се изключват от отчета за паричния поток. В отчета за паричния поток, изготвен по косвения метод, изключването на тези сделки се получава автоматично вследствие на попълването на сумите в него като положителни и отрицателни величини.

Валутни парични потоци

6. Паричните потоци, произтичащи от сделки в чужда валута, се оценяват в левове по реда на НСС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове.

Извънредни статии

7. Паричните потоци, отнасящи се към извънредни статии, се категоризират като произтичащи от основна, инвестиционна или финансова дейност в зависимост от всеки конкретен случай.

Лихви и дивиденти

8. Паричните потоци от лихви (независимо дали са капитализирани или не), дивиденти и сходни на тях се категоризират като произтичащи от основна, инвестиционна или финансова дейност в зависимост от конкретния случай.

Лизингови договори

9. Постъпленията по лизингови договори с предмет активи (услуги), произвеждани в предприятието лизингодател, се представят като парични потоци от основна дейност. Във всички останали случаи постъпленията се представят като парични потоци от инвестиционна дейност.
Плащанията по лизингови договори, независимо от дейността на предприятието лизингополучател, се представят като парични потоци от финансова дейност.

Данъци върху печалбата

10. Паричните потоци, произтичащи от данъци върху печалбата, се представят отделно и се категоризират като парични потоци от основна дейност, освен ако могат да бъдат конкретно определени като произтичащи от инвестиционна или финансова дейност.
Участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия

11. Паричните потоци, произтичащи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, се представят в зависимост от използвания метод за отразяване на тези участия. Например: при пропорционална консолидация паричните потоци се представят пропорционално; при метода на собствения капитал или на себестойността паричните потоци се представят в зависимост от движението на парични средства между инвеститора и получателя им.

Бизнескомбинации - придобивания

12. Независимо от заеманата страна в бизнескомбинации - придобивания (придобиващ или придобиван), съвкупните парични потоци, произтичащи от придобиване, се представят отделно и се категоризират като парични потоци от инвестиционна дейност. Съвкупните парични потоци от придобивания се определят, като изплатените или получените парични средства се коригират със сумата на паричните средства в придобитото или продаденото предприятие.

Допълнителни оповестявания

13. Предприятието оповестява:
а) размера на държаните от предприятието парични средства, които не са на разположение за ползване от ръководството;
б) компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, както и начина им на представяне в статиите на счетоводния баланс.

Връзка между счетоводния баланс и отчета за паричния поток

14. Посочените суми в отчета за паричния поток като парични средства в началото и в края на периода трябва да отговарят на сумите, посочени в равностойните статии на счетоводния баланс.

Отчети за паричните потоци

15.1. Примерна схема на формата и съдържанието на отчетите за паричните потоци е посочена в приложения No 1 и 2 към този стандарт: приложение No 1 - за отчетените по прекия метод парични потоци, и приложение No 2 - за отчетените по косвения метод парични потоци.

15.2. Малките предприятия могат да изготвят отчет за паричния поток по прекия метод, посочен в приложение No 1, като посочват само колоните "Нетен поток" за предходния и текущия период.

15.3. Статиите в съответните раздели на отчетите за паричните потоци се подреждат по степен на същественост (значимост) за изготвящите ги предприятия.

15.4. Предприятията могат да добавят нови статии или да променят наименованието на посочените, когато с това се постига по-пълно или по-прецизно представяне на отчетите за паричните потоци.

15.5. Предприятията не посочват статии, за които липсва счетоводна информация.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от сайта или реклама на "Финанси и счетоводство"
 
 
  Линкове (връзки) към СС No 7 - ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 
W74953 Национални счетоводни стандарти Счетоводство Стандарти Виж  ~  
S450 ЕкспертНТ - Счетоводна програма Софтуер Мултимедиа ООД Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Финанси и счетоводство  >>>
  Категория: Счетоводна информация  >>>
  Група: Счетоводни стандари
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  45       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   28/09/18

Google