Ресурсбук България. Данни за избран сайт

СС No 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Цел

СС 1 определя базата за представяне на финансови отчети с общо предназначение, за да се осигури възможност за сравнимост на финансовите отчети на предприятието с тези за предходни периоди и с финансовите отчети на други предприятия.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага при изготвяне на финансовите отчети с общо предназначение и определя формата, структурата и съдържанието на съставните части на финансовия отчет.

1.2. Финансови отчети с общо предназначение са тези, чиято цел е да отговарят на нуждите на външните потребители - акционери (съдружници), заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и други.

1.3. Финансовите отчети са структурирано представяне на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието, представена като:
а) активи;
б) пасиви;
в) собствен капитал;
г) приходи;
д) разходи;
е) парични потоци.

Съставни части на финансовия отчет

2. Съставните части на финансовия отчет са:
а) счетоводен баланс;
б) отчет за приходите и разходите;
в) отчет за собствения капитал;
г) отчет за паричните потоци;
д) приложение.

Общи положения

Ясно, вярно и честно представяне

3.1. Финансовите отчети трябва да са съставени ясно и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

3.2. Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Счита се, че вярно и честно представяне е постигнато, когато предприятието:
а) е избрало и прилагало счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;
б) е избрало и прилагало за нерешени въпроси в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия счетоводна политика в съответствие с Международните счетоводни стандарти и е оповестило този факт.

3.3. Предприятието трябва да оповести допълнителна информация, когато спазването на изискванията на счетоводното законодателство е недостатъчно за постигане на вярно и честно представяне.

3.4. В изключителни случаи, когато допълнителната информация е недостатъчна за постигане на вярно и честно представяне, предприятието може да се отклони от изискванията на счетоводното законодателство с цел да се постигне вярно и честно представяне. Предприятието трябва да оповести в приложението отклоненията, причините за тях, както и оценката на ефекта върху активите, пасивите, печалбите/загубите и финансовото състояние в резултат на допуснатите отклонения.

Същественост

4.1. Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно.

4.2. Обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато:
а) сумите са несъществени, или
б) обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота, при което сумите по обединените статии се оповестяват отделно в приложението.

4.3. Сумата по статия е съществена, ако нейното неоповестяване би довело до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

Сравнителна информация

5.1. В счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за паричните потоци се представя съответната сравнителна информация за предходния отчетен период по отношение на всеки раздел, група и статия в тях. Когато наличната информация за предходния отчетен период не е сравнима с тази за текущия, тя се преобразува (коригира), като това се оповестява в приложението.

5.2. Когато не е възможно сравнителната информация да се преобразува (коригира), в приложението се посочва, че информацията не е сравнима, както и причината за това.

Компенсиране

6.1. Активите и пасивите не се компенсират, освен когато това се изисква или е разрешено с друг счетоводен стандарт.

6.2. Приходите и разходите не се компенсират, освен когато:
а) това се изисква или е разрешено с друг счетоводен стандарт, или
б) приходите и разходите са свързани с една и съща операция и резултатът от нея не е съществен.

Общи изисквания към финансовия отчет

7.1. Финансовият отчет се изготвя в хиляди левове.

7.2. За годишен финансов отчет се счита този отчет, който е съставен за период от една календарна година. Когато по изключение годишният финансов отчет е съставен за период, различен от една календарна година, това обстоятелство се оповестява в приложението.

7.3. Новообразуваните предприятия съставят годишен финансов отчет, който обхваща периода от датата на тяхното учредяване до края на отчетния период. Данни за предходен отчетен период не се посочват. В приложението се оповестяват факти и обстоятелства относно учредяването.

7.4. Когато с нормативен акт са направени промени във формата, структурата или съдържанието на отделни съставни части от финансовия отчет, информацията за предходния отчетен период се преобразува (коригира) в съответствие с тези промени.

7.5. Поредността на разделите, групите и статиите в счетоводния баланс и в отчета за приходите и разходите следва реда, който е определен в този стандарт.

7.6. Сумите по статиите във финансовия отчет, които са отрицателни величини, се посочват в скоби.

Идентификация на финансовите отчети

8.1. Финансовите отчети трябва да бъдат ясно идентифицирани и разграничени от друга информация, представяна от предприятието.

8.2. Всяка съставна част на финансовия отчет трябва да бъде ясно идентифицирана.

8.3. Следната информация трябва да бъде надлежно представена и ако това е необходимо за по-доброто й разбиране, повторена:

а) наименованието, адресът и правната форма на предприятието или други данни за идентифицирането му;
б) дали финансовият отчет се отнася за отделно предприятие или за група предприятия;
в) отчетният период, за който се отнася финансовият отчет, датата, към която е съставен, и датата на изготвянето му;
г) отчетната валута;
д) степента на точност на числата, представени във финансовия отчет.

Отчетен период

9. Отчетният период е календарната година, освен ако в друг счетоводен стандарт е предвидено друго.

Форма, структура и съдържание на финансовите отчети

Общи положения

Форма

10.1. Счетоводният баланс се представя във формата, определена в този стандарт.

10.2. Предприятието избира конкретна форма на отчета за приходите и разходите, допустима съгласно този стандарт. Избраната форма се запазва непроменена през различните отчетни периоди. В изключителни случаи е допустимо избраната форма да бъде променена, като това се оповестява в приложението, заедно с причините за промяната.

Структура

11.1. Разделите, групите и статиите в счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите се посочват отделно и в поредността, определена за съответната форма. Отклонение от посочената в този стандарт структура за съответната форма не се допуска, с изключение на случаите, посочени в т. 11.2 и 11.3.

11.2. По-подробно подразделяне на статиите е допустимо, при условие че се спазва структурата на съответната форма. Нови статии могат да бъдат създавани, при условие че съдържанието им не е отразено в съществуваща статия.

11.3. Предприятието променя наименованието и поредността на представяне на статиите в счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите, когато естеството на дейността му го изисква.

11.4. Предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация
за предходния и текущия отчетен период.

Счетоводен баланс

Форма

12. Формата на счетоводния баланс е двустранна.

Структура

13. Счетоводният баланс има следната структура:

АКТИВ

Раздел А: Записан, но невнесен капитал
Раздел Б: Нетекущи активи

Група I: Нематериални активи

Статия 1: Продукти от развойна дейност.
Статия 2: Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи.
Статия 3: Търговска репутация.
Статия 4: Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане.

Група II: Дълготрайни материални активи

Статия 1: Земи и сгради, в т.ч.:
- земи;
- сгради.
Статия 2: Машини, производствено оборудване и апаратура.
Статия 3: Съоръжения и други.
Статия 4: Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.

Група III: Дългосрочни финансови активи

Статия 1: Акции и дялове в предприятия от група.
Статия 2: Предоставени заеми на предприятия от група.
Статия 3: Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия.
Статия 4: Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия.
Статия 5: Дългосрочни инвестиции.
Статия 6: Други заеми.
Статия 7: Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност.

Група IV: Отсрочени данъци

Раздел В: Текущи активи

Група I: Материални запаси

Статия 1: Суровини и материали.
Статия 2: Незавършено производство.
Статия 3: Продукция и стоки, в т.ч.:
- продукция;
- стоки.
Статия 4: Предоставени аванси.

Група II: Вземания(вземанията със срок на получаване над една година се посочват отделно за всяка статия)

Статия 1: Вземания от клиенти и доставчици.
Статия 2: Вземания от предприятия от група.
Статия 3: Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия.
Статия 4: Други вземания.

Група III: Инвестиции

Статия 1: Акции и дялове в предприятия от група.
Статия 2: Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност.
Статия 3: Други инвестиции.

Група IV: Парични средства, в т.ч.:
- в брой;
- в безсрочни сметки (депозити).
Раздел Г: Разходи за бъдещи периоди

ПАСИВ

Раздел А: Собствен капитал

Група I: Записан капитал
Група II: Премии от емисии
Група III: Резерв от последващи оценки
Група IV: Резерви

Статия 1: Законови резерви.
Статия 2: Резерв, свързан с изкупени собствени акции.
Статия 3: Резерв съгласно учредителен акт.
Статия 4: Други резерви.

Група V: Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:
- неразпределена печалба;
- непокрита загуба.

Група VI: Текуща печалба (загуба)

Раздел Б: Провизии и сходни задължения

Статия 1: Провизии за пенсии и други подобни задължения.
Статия 2: Провизии за данъци, в т.ч. отсрочени данъци.
Статия 3: Други провизии и сходни задължения.

Раздел В: Задължения(задълженията със срок на погасяване до и над една година се посочват отделно за всяка статия и за раздела като цяло)

Статия 1: Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите.
Статия 2: Задължения към финансови предприятия.
Статия 3: Получени аванси.
Статия 4: Задължения към доставчици.
Статия 5: Задължения по полици.
Статия 6: Задължения към предприятия от група.
Статия 7: Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия.
Статия 8: Други задължения, в т.ч.:
- към персонала;
- осигурителни задължения;
- данъчни задължения.

Раздел Г: Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:
- финансирания;
- приходи за бъдещи периоди.

Примерна схема на счетоводен баланс

14. Примерна схема на счетоводен баланс е представена в приложение № 1.

Общи изисквания към съдържанието на счетоводния баланс

15.1. Счетоводният баланс представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, като информацията за тях е систематизирана в раздели, групи и статии. Разделите се обозначават с главни букви, групите - с римски цифри, а статиите - с арабски цифри.

15.2. Счетоводният баланс се съставя въз основа на информация за салдата от счетоводните сметки към датата на финансовия отчет.

15.3. Компонентите от статиите в актива и пасива на счетоводния баланс се оценяват отделно един от друг.

15.4. Активите, пасивите и собственият капитал се посочват в счетоводния баланс по балансова стойност, определена като разлика между отчетната стойност и коректива, отнасящ се за тази стойност.

15.5. Когато актив или пасив е свързан с повече от една статия, връзката му с другите статии се оповестява в приложението, в случай че е необходимо за разбирането на финансовия отчет.

15.6. Отрицателните величини в счетоводния баланс са: непокритата загуба, текущата загуба и отрицателната репутация. Когато е предвидено в счетоводен стандарт, резервът от последващи оценки може да бъде отрицателна величина.

Специални изисквания към съдържанието на отделни статии в счетоводния баланс

16.1. Aктивите се представят в счетоводния баланс като текущи (краткотрайни/краткосрочни) или нетекущи (дълготрайни/дългосрочни) в зависимост от целта при придобиването им.

16.2. Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието, се представят като текущи активи.

16.3. Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани/държани за продължителен период от време (през повече от един оперативен цикъл) в дейността на предприятието, се представят като нетекущи активи.

16.4. Оперативният цикъл е времето от придобиване на активите (материали, суровини и други), които влизат в процес на преработка, до реализация на създадения продукт в парични средства.

16.5. Когато актив се реализира като част от оперативния цикъл на предприятието, той се представя като текущ дори и тогава, когато не се очаква да бъде реализиран през следващите 12 месеца.

16.6. Активите, които са придобити с цел последваща продажба (търговска цел), се представят като текущи активи.

16.7. В статия "Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи" се посочват суми само когато съответните права и активи са придобити възмездно или са създадени от предприятието по стопански начин.

16.8. В статия "Земи и сгради" се посочват и правата върху недвижимо имущество.

16.9. "Предприятия от група" са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия по смисъла на СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.

16.10. В статия "Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия" се посочват предоставените заеми на асоциирани и смесени предприятия. В тази статия се посочват и предоставените заеми от отчитащото се предприятие, когато то е асоциирано или смесено на предприятието, което е получило заема.

16.11. В статия "Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия" се посочват възникналите от дейността на предприятието вземания от асоциирани и смесени предприятия. В тази статия се посочват и вземанията на отчитащото се предприятие, когато то е асоциирано или смесено на предприятието длъжник.

16.12. В статия "Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия" се посочват възникналите от дейността на предприятието задължения към асоциирани и смесени предприятия. В тази статия се посочват и задълженията на отчитащото се предприятие, когато то е асоциирано или смесено на предприятието, към което е задължението.

16.13. В статия "Облигационни заеми" на отделен ред се посочват конвертируемите облигационни заеми.

16.14. В статия "Задължения по полици" се посочват задълженията по менителници, записи на заповед и други.

16.15. В статия "Резерв, свързан с изкупени собствени акции" се посочва образуваният резерв по реда на чл. 187в, ал. 4 от Търговския закон.

16.16. Превишението на активите над пасивите по отсрочени данъци се посочва в актива на счетоводния баланс като отсрочен данък.

16.17. Превишението на пасивите над активите по отсрочени данъци се посочва в пасива на счетоводния баланс като отсрочен данък.

16.18. В консолидирания счетоводен баланс активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват отделно.

16.19. Възникналите приходи през текущия отчетен период, които са свързани със следващи отчетни периоди, се посочват като приходи за бъдещи периоди.

16.20. Възникналите разходи през текущия отчетен период, които са свързани със следващи отчетни периоди, се посочват като разходи за бъдещи периоди.

16.21. В статия "Записан капитал" се посочват и вноските на собствениците (съдружниците) съгласно дружествения договор, независимо от това дали са изцяло внесени по отношение на предприятията, за които няма изискване за вписване на капитала в търговския регистър.

16.22. В статия "Дългосрочни инвестиции" се посочват и инвестиционните имоти.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от сайта или реклама на "Финанси и счетоводство"
 
 
  Линкове (връзки) към СС No 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
 
W74953 Национални счетоводни стандарти Счетоводство Стандарти Виж  ~  
S450 ЕкспертНТ - Счетоводна програма Софтуер Мултимедиа ООД Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Финанси и счетоводство  >>>
  Категория: Счетоводна информация  >>>
  Група: Счетоводни стандари
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  93       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   28/09/18

Google