Ресурсбук България. Данни за избран сайт

СС No 6 - РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Цел

НСС 6 определя отчитането на разходите за опазване на околната среда.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията при извършване на следните разходи за опазване на околната среда:

а) придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда;
б) придобиване на дълготрайни нематериални активи, предназначени за опазване на околната среда;
в) опазване и възстановяване на околната среда, включващи разходи за:
- поддържане на екологичното равновесие на околната среда;
- отстраняване на щети, нанесени на околната среда в процеса на дейността;
- възстановяване, запазване и подобряване на околната среда;
- събиране на информация и контрол за състоянието и предварителна оценка на въздействието върху околната среда.

Отчитане на разходите за опазване на околната среда

2.1. Предприятието обосновава и определя разходите за опазване на околната среда въз основа на екологични проекти, съгласувани със съответните държавни органи по опазване на околната среда.

2.2. Предприятието систематизира разходите за опазване на околната среда съгласно технико-икономическото им предназначение.

2.3. Разходите по опазване и възстановяване на околната среда се отчитат като текущи разходи за периода, през който са осъществени.

2.4. За обосноваването и определянето на разходите за опазване на околната среда за бъдещи периоди предприятието систематизира съответната информация в следната таблична форма:

No Наименование на дейностите по компоненти и фактори на околната среда Наименование на параметрите за контрол и мониторингСтандарти България или ЕСФактическа стойност на параметрите към ...Отклонение Причини Техническо решение
а 1 2 3 4 5 6
1. Мерки за подобряване качеството на атмосферата
2. Мерки за почвата
3. Мерки за водата
4. Мерки за намаляване отрицателното въздействие на отпадъците
5. Мерки за намаляване отрицателното въздействие на вредните физически фактори върху околната среда
6. Мероприятия за рекултивация и подобряване на биоразнообразието

2.5. Въз основа на така систематизираната информация се прави експертна оценка с цел установяване на необходимите разходи за опазване на околната среда съобразно структурата им по т.1 на стандарта.

2.6. Определянето на идеалните (стандартните) и измерването на фактическите параметри на компонентите на околната среда се извършва от съответните държавни органи по опазване на околната среда.

2.7. Санкциите на предприятието замърсител при нарушаване на екологичното равновесие, както и таксите за замърсяване над пределно допустимите норми се отчитат като текущи разходи за дейността.

Оповестяване

3. В приложението към годишния финансов отчет се оповестява следната информация за разходите за опазване на околната среда:

а) разходи за отчетния период - вид и стойност;
в т.ч. разходи за обучение и пропаганда;
б) очаквани разходи за следващия период - вид и стойност.

Други подобни ресурси
Фирми:   Финансови къщи
Стоки:    Финанси и инвестиции


 
  Снимки от сайта или реклама на "Финанси и счетоводство"
 
 
  Линкове (връзки) към СС No 6 - РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 
W74953 Национални счетоводни стандарти Счетоводство Стандарти Виж  ~  
S450 ЕкспертНТ - Счетоводна програма Софтуер Мултимедиа ООД Виж  ~  
 
  Линк към сайта  <<<Натисни тук >>>
 
  Фирма  >>>>>
  Обект  >>>>>
  Лице за контакти:  
  Телефон  
  E-Mail  -
 
  Адресни данни
 
  Област:
  Населено място:
  Адрес:
  Пощ.код/кутия: /
 
  Идентификация
 
  Раздел: Финанси и счетоводство  >>>
  Категория: Счетоводна информация  >>>
  Група: Счетоводни стандари
  
НОВИНИ И КОМЕНТАРИ
Дал мнение Посещения               Коментар
 
  Задай въпрос, добави коментар >>> Отвори формата за текст    
 
Избери оценка:   2 3 4 5 6    
 
  Брой посещения:  43       Гласували:  0     Оценка:  0.00                Последна редакция:   28/09/18

Google